Những câu danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống

Hãy cho tôi vài lời khuyên bổ ích trong thư tới của bạn. Tôi hứa sẽ không làm theo nó.

What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.

–>Những gì đằng sau hay đằng trước chúng ta đều là những vấn đề rất nhỏ so với những gì nằm sâu trong chính chúng ta.
Ralph Waldo Emerson (May 25, 1803 – April 27, 1882)

Tiger got to hunt, bird got to fly; Man got to sit and wonder, ‘Why, why, why?’ Tiger got to sleep, bird got to land; Man got to tell himself he understand.

–>Hổ phải đi săn, chim phải bay, con người phải ngồi và tự hỏi “Tại sao, tại sao, tạo sao lại vậy?” Hổ phải ngủ, chim phải đậu xuống đất và một con người cũng phải tự nói với chính anh ta rằng anh ta hiểu.
Kurt Vonnegut (November 11, 1922 – April 11, 2007)

Please give me some good advice in your next letter. I promise not to follow it.

–>Hãy cho tôi vài lời khuyên bổ ích trong thư tới của bạn. Tôi hứa sẽ không làm theo nó.
Edna St. Vincent Millay (1892 – 1950), Letters

The words that enlighten the soul are more precious than jewels.

–>Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu.
Hazrat Inayat Khan (1882 – 1927)

Health is not simply the absence of sickness.

–>Mạnh khỏe không đơn giản chỉ là không mang bệnh tật.
Hannah Green Joanne Greenberg

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *