Những câu danh ngôn tiếng anh ý nghĩa về cuộc sống (Phần 2)

Người biết người khác mới là thông thái; Kẻ chỉ biết mình là mới ra khỏi sự ngu dốt.
Life is just a mirror, and what you see out there, you must first see inside of you.

–>, và những gì bạn nhìn thấy ngoài kia, bạn phải thấy trước tiên trong bản thân bạn.
Wally ‘Famous’ Amos (1936 – )

The aim of life is self-development. To realize one’s nature perfectly – that is what each of us is here for.

–>Mục đích của là tự phát triển. Nhận ra sự hoàn hảo tự nhiên của mỗi người là điều mà mỗi chúng ta sinh ra để thực hiện.
Oscar Wilde (1854 – 1900)

The wisest men follow their own direction.

–>Những người thông thái nhất đi theo phương hướng của chính mình.
Euripides (484 BC – 406 BC)

Life is a foreign language; all men mispronounce it.

–>Cuộc đời là một ngoại ngữ; Tất cả mọi người phát âm sai nó.
Christopher Morley (1890 – 1957)

The price good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men.

–>Cái giá phải trả khi người tốt thờ ơ với những vấn đề trong xã hội là sẽ bị cai trị bởi những kẻ xấu.>
Plato (428/427 BC – 348/347 BC)

He who knows others is wise; He who knows himself is enlightened.

–>Người biết người khác mới là thông thái; Kẻ chỉ biết mình là mới ra khỏi sự ngu dốt.
Lao-tzu The Way of Lao-tzu

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours.

–>Bạn thấy cuộc sống thật chán nản? Vậy thì hãy lao vào làm những việc bạn tin tưởng với tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, thứ mà bạn đã từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về bạn.
Dale Carnegie (1888-1955); Motivational Author

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *